Wu’s Tech Corporation contact information:

Office

Address: 3rd. Fl, 112, Chung Shan N-Road, Sec 2, Taipei, Taiwan R.O.C.

Phone: 886-2-25413253

Fax: 886-2-25367575

Email: medical@eurotai.com

Factory

Wu's Tech, Hsinchu FactoryAddress: No. 225 Yuan Pier St, Hsin-Chu, Taiwan R.O.C.

Phone: 886-3-5382105

Fax: 886-3-5382191

Email: wustech@www.wustech.com.tw

Web Site: https://wustech.com.tw

Vietnam Factory

Wu's Ttech, Vietnam FactoryAddress: No. 31 VSIP II, Road 6, VSIP II, Ben Cat, Binh Duong Province, Vietnam

Phone: 84-650-3628202

Fax: 84-650-3628205